DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ ĐỊA LÝ NĂM HỌC 2016-2017

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ ĐỊA LÝ NĂM HỌC 2016-2017

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1 Biện Thị Hồng Phúc ĐHSP Địa lý Tổ Trưởng
2 Bùi Thị Hạnh ĐHSP Địa lý Tổ phó
3 Trần Thị Thủy ĐHSP Địa lý Giáo viên
4 Võ Quân Dũng ĐHSP Địa lý Giáo viên
5 Ngô Văn Vang ĐHSP Địa lý Giáo viên