KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC

Bộ giáo dục và đào tạo quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 – 2018.

Chi tiết: tại đây