VĂN BẢN VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19 – NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII THEO CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH

VĂN BẢN VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19 – NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII THEO CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH