HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2019 – 2020

SỞ GD&ĐT KON TUM

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /HD-THPT                 

                   Đăk Hà, ngày 23  tháng 09 năm 2019

HƯỚNG DẪN

V/v: thực hiện các chế độ hỗ trợ

cho học sinh năm học 2019 – 2020

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2016 về việc “Quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Căn cứ Nghị định 116/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/07/2016 về việc Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 10/09/2012 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành qui định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh năm học 2019-2020 tại cơ sở giáo dục công lập theo quy định hiện hành, Trường THPT Trần Quốc Tuấn hướng dẫn cụ thể cho học sinh về thủ tục hưởng chế độ như sau:

I. HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

1.1. Đối  tượng được hưởng:

– Học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

– Học sinh phổ thông thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Chính phủ.

1.2. Hồ sơ kèm theo:

– Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu) do bộ phận kế toán cung cấp.

– Xác nhận mồ côi của UBND xã, thị trấn hoặc Xác nhận bị tàn tật, khuyết tật của Phòng LĐTBXH huyện.

– Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo công chứng.

1.3. Mức hỗ trợ

            Mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng 100.000đồng/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác và được hưởng không quá 09 tháng/năm học/học sinh.

II. HỖ TRỢ THEO NGHỊ ĐỊNH 116/NĐ-CP

2.1. Đối tượng được hưởng

            – Học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số: Có hộ khẩu (bản thân và bố mẹ) có hộ khẩu thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Có nhà ở xa trường khoảng cách từ 10km trở lên hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo núi cao; qua vùng đất sạt lở đất đá.

            – Học sinh phổ thông là người dân tộc Kinh: thuộc diện hộ nghèo; Có hộ khẩu (bản thân và bố mẹ) có hộ khẩu thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Có nhà ở xa trường khoảng cách từ 10km trở lên hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo núi cao; qua vùng đất sạt lở đất đá.

 2.2. Hồ sơ kèm theo:

            – Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu) do bộ phận Kế toán cung cấp.

            – Sổ hộ khẩu công chứng.

           – Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo công chứng (nếu thuộc diện người dân tộc Kinh).

           – Tất cả hồ sơ đều nộp về giáo viên chủ nhiệm chậm nhất ngày 30/9/2019.

           – Giáo viên chủ nhiệm nộp toàn bộ hồ sơ cho kế toán chậm nhất ngày 30/9/2019.

2.3. Mức hỗ trợ

            Học sinh được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo, cụ thể mức hỗ trợ như sau:

            a). Hỗ trợ tiền ăn:

            Mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 09 tháng/năm học/học sinh. Cụ thể mức hỗ trợ năm học 2019-2020 là: 596.000 đồng/tháng/học sinh.

            b). Hỗ trợ tiền nhà ở: Đối với học sinh phải tự túc chỗ ở (thuê nhà trọ) do nhà trường không thể bố trí chỗ ở bán trú thì được hỗ trợ như sau:

            Mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng bằng 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 09 tháng/năm học/học sinh. Cụ thể mức hỗ trợ năm học 2019-2020 là: 149.000 đồng/tháng/học sinh.

             c). Hỗ trợ gạo:

            Mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng 15kg gạo và được hưởng không quá 09 tháng/năm học/học sinh.

III. QUY ĐỊNH THỰC HIỆN

Trong trường hợp trùng lặp về chính sách đối tượng hỗ trợ: văn bản quy phạm pháp luật nào có mức hỗ trợ cao hơn thì học sinh được hưởng theo mức hỗ trợ cao hơn tại văn bản quy phạm đó.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn các khoản hỗ trợ học sinh trong năm học 2019-2020 nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên, phụ huynh và các em học sinh được biết để thực hiện.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Dán bản tin (để công khai);

– GVCN (để thông báo);

– Lưu KT, VP.