BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT, ngày 8/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Công văn số 1121/SGDĐT-VP, ngày 29/8/2019, của Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum về việc triển khai nhiệm vụ và giải pháp học năm học 2019-2020 của ngành giáo dục và đào tạo Kon Tum;

Căn cứ Công văn số 1199/SGDĐT-GDTrH, ngày 11/9/2019, của Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020;

Trường THPT Trần Quốc Tuấn báo cáo Tổng kết các hoạt động năm học 2018- 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp, chỉ tiêu năm học 2019-2020 như sau:

Chi tiết: Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động 2019 – 2020