Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục

Căn cứ Công văn 1230/BGDĐT-GDTX, ngày 09/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên các huyện tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 với nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết xem file đính kèm: Công văn về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục