KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7 NĂM HỌC 2019 – 2020

               SỞ GD&ĐT KON TUM  

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /KH – THPT                         Đăk Hà, ngày 17  tháng  4  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7

NĂM HỌC  2019 – 2020

 

Căn cứ kế hoạch 161/KH-BGDGT ngày 26/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đối với Giáo dục và đào tạo;

Kế hoạch số Số 454 /SGDĐT-GDTrH  của Sở Giáo dục và đào tạo Kon Tum về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục năm 2020; Trường THPT Trần Quốc Tuấn lập kế hoạch tổ chức  Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường.

 Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng. Đưa phong trào đọc sách trở thành một hoạt động văn hóa và thói quen đọc sách thường xuyên trong nhà trường, tôn vinh nét đẹp văn hóa học đường, hướng tới xây dựng xã hội học tập.

Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách trong công tác nghiên cứu, học tập, rèn luyện, cập nhật và nâng cao kiến thức, tiếp cận tri thức nhân loại; tôn vinh giá trị sách.

Tuyên truyền, giới thiệu đến bạn đọc một số tài liệu lịch sử về Đảng, Bác Hồ, ca ngợi truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Tạo sự đoàn kết, gắn bó hỗ trợ lẫn nhau giữa giáo viên và học sinh trong toàn trường.

Khuyến khích các em học sinh khám phá niềm đam mê đọc sách. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh như kĩ năng tư duy, sáng tạo;…tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho học sinh.

Nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý và các tổ chức trong, ngoài nhà trường đối với việc xã hội hóa Thư viện.

Phát động phong trào “Chung tay xây dựng tủ sách 0 đồng” nhằm tăng trưởng số lượng sách, đa dạng phong phú các loại sách, báo cho thư viện; giúp đỡ các em còn khó khăn trong việc mua sắm sách và các trường vùng sâu, vùng xa trong địa bàn Tỉnh KonTum.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

  1. Thời gian tổ chức

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tổ chức bắt đầu từ tháng 4 đến hết tháng 5.

Do tình hình dịch bệnh kéo dài, học sinh nghĩ học nên việc tuyên truyền và cách thức tổ chức thông qua mạng Internet, thông qua trang web của trường và các cổng thông tin như facebook Đoàn trường, tin nhắn SMS, Zalo;…

Ủng hộ sách: CB Giáo viên, nhân viên, học sinh bắt đầu từ đầu tháng 4 đến hết tháng 5.

  1. Đối tượng tham gia:

Toàn thể học sinh khối 10, 11, 12.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

  1. Nội dung :

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và học sinh trong đơn vị mình theo Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là ngày sách Việt Nam, mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam.

– Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khoẻ nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh COVID-19 qua hệ thống SMS, Zalo của đơn vị.

– Phát động phong trào đọc sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn trường (bằng hình thức tuyên truyền tự đọc tại nhà trong thời kỳ dịch bệnh) và khuyến khích tặng sách cho Thư viện Trường. Mỗi bạn đọc tặng một quyển sách để kho tài liệu của Thư viện ngày càng phong phú hơn về số lượng và chất lượng. Tổ chức giới thiệu sách, hướng dẫn kĩ năng tìm kiếm thông tin và kĩ năng đọc, chọn sách cho phù hợp với với tâm lí lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với tình hình thực tiễn.

– Vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và học sinh sử dụng mạng xã hội (facebook, zalo, youtube…) để tham gia các câu lạc bộ đọc sách; truy cập và khai thác các kho tài nguyên điện tử để tìm kiếm, mượn đọc trực tuyến, hoặc đăng ký để tải về đọc trên máy tính cá nhân phục vụ cho học tập, nghiên cứu và công việc.

– Phát động, tổ chức các phong trào, chương trình quyên góp sách hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường, các trường học vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn; các cuộc thi trực tuyến giới thiệu sách mới, sách hay.

– Tiếp tục khuyến khích học sinh tham gia cuộc thi “Đại sứ Văn hoá đọc năm 2020” (Theo Công văn 273/SGDĐT-GDTrH, ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Kon Tum năm 2020) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, góp phần lan toả tình yêu đọc sách và ý thức trách nhiệm với cộng đồng trong việc góp phần phát triển văn hoá đọc, rèn luyện kỹ năng đọc và học suốt đời theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại.

       2. Hình thức tổ chức:

2.1. Tuyên truyền và phát động phong trào thông qua trang web của trường, facebook Đoàn trường,…

Tuyên truyền cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh  về Ngày sách Việt Nam,tuyên truyền để học sinh ở nhà vẫn đọc sách, vẫn học tập và nghiên cứu thông qua các kênh truyền hình, các trang web kết nối số.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khoẻ nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh COVID-19 qua hệ thống SMS, Zalo của đơn vị.

2.2. Tuyên truyền quyên góp sách xây dựng tủ sách 0 đồng và ủng hộ tặng trẻ em nghèo, vùng khó khăn

Học sinh: Mỗi lớp, tùy theo số lượng học sinh ủng hộ tối thiểu 01 quyển/em.

Thời gian phát động ủng hộ: Bắt đầu từ đầu tháng 4 đến khi học sinh đi học lại

Nơi nhận ủng hộ: Thư viện  nhà trường

Trên đây là kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 của trường THPT Trần Quốc Tuấn năm học 2019-2020.

 

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG   

Nơi nhận:

– Phòng GdTrH;

– Lưu VP.