KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

SỞ GD&ĐT TỈNH KON TUM

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

Số: 27/KHCL-THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đăk Hà, ngày 15 tháng 03 năm 2011

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

Trường THPT Đăk Hà thành lập ngày 07/07/2006 theo Quyết định số 308/QĐ-CT ngày 07/07/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum. Đến tháng 02/2011 đổi tên Trường THPT Trần Quốc Tuấn theo Quyết định số 40/QĐ-CT ngày 10/02/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2010- 2015 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình xây dựng và phát triển Trường THPT Trần Quốc Tuấn là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Ban giám hiệu cũng như mục tiêu phấn đấu của toàn thể CB, GV, NV, HS và cha mẹ HS nhà trường.

I. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

1. Điểm mạnh:

– Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở GD&ĐT Kon Tum và của Huyện ủy Đăk Hà.

– Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trong đó có 07 CB, GV trình độ thạc sĩ.

– Đội ngũ CB, GV, NV: trách nhiệm, yêu nghề, mong muốn nhà trường phát triển.

– Quy mô: Tổng số HS: 1200 lớp. Tổng số lớp: 28 lớp

Tổng số CB, GV, NV: 77 (67 GV; 11 đảng viên)

– Chất lượng học sinh:

Năm học Tổng số

HS

Chất lượng

Hạnh kiểm

Chất lượng

Học tập

HS giỏi các cấp Tỷ lệ HS

đỗ tốt nghiệp

Tỷ lệ HS đậu ĐH, CĐ
Tốt, Khá TB Yếu Giỏi, Khá TB Yếu,

Kém

Cấp tỉnh Quốc gia
2006-2007 1795 76,4% 21,3% 2,3% 21,5% 52,4% 26,1% 14   75,4% 27%
2007-2008 1640 84,9% 13,8% 1,3% 22,8% 57% 20,2% 11   86% 35%
2008-2009 1105 92% 7,2% 0,8% 34,4% 50,1% 15,5% 9   92% 46%
2009-2010 1086 94,7% 4,4% 0,9% 38% 50,3% 11,7% 9   99.6% 52%
2010-2011 1080 95% 4,5% 0,5% 38.5% 53% 8,5% 14 01 100% 56%

– Cơ sở vật chất:

+ Phòng học: 25 phòng + Phòng TNTH: 03 + Thư viện: 01

+ Phòng tin học: 02 (70 máy nối mạng Internet)

CSVC đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại.

– Thành tích chính: Năm học 2008-2009 và 2010-2011: đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen.

2. Điểm yếu:

– Tổ chức quản lí của Ban giám hiệu:

Đánh giá chất lượng chuyên môn của GV còn mang tính động viên, bình quân chủ nghĩa, chưa thực chất.

– Đội ngũ giáo viên, công nhân viên:

Một bộ phận GV chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và quản lý, giáo dục HS. Một vài GV trình độ chuyên môn hạn chế, khả năng tự nghiên cứu và tự học còn thấp, sự tín nhiệm của học sinh và đồng nghiệp chưa cao.

– Chất lượng học sinh: 8,5% HS có học lực yếu, kém; ý thức học tập, rèn luyện chưa tốt, chưa xác định được động cơ học tập.

3. Thời cơ:

– Đã có sự tín nhiệm của HS và cha mẹ HS trong huyện.

– Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động, muốn thay đổi để tiến lên.

– Yêu cầu đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nguyện vọng và nhu cầu về chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của HS ngày càng cao.

4. Thách thức:

– Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ HS và xã hội.

– Chất lượng đội ngũ CBQL, GV, NV phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới GD.

– Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, khả năng sáng tạo của CB, GV, NV.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên:

– Xây dựng nhà trường trật tự – kỷ cương – nền nếp, an toàn và thân thiện.

– Nâng cao chất lượng đội ngũ CB, GV, NV: Ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc, kỹ năng dạy học, kỹ năng kiểm tra đánh giá, kỹ năng hướng nghiệp cho HS.

– Áp dụng các Chuẩn theo quy định vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường.

II. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ CÁC GIÁ TRỊ

1. Tầm nhìn:

Xây dựng Trường THPT Trần Quốc Tuấn thành một trong các trường THPT có chất lượng cao của tỉnh Kon Tum, nơi mà HS trong huyện Đăk Hà sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện, nơi mà mọi GV và HS luôn có khát vọng vươn lên để lập thân, lập nghiệp.

2. Sứ mệnh:

Tạo dựng môi trường học tập thân thiện và chất lượng để mỗi học sinh ra trường đều có khả năng tự học và tự hướng nghiệp.

3. Hệ thống các tiêu chuẩn phải đạt được:

(1) Sạch đẹp (2) Thân thiện (3) Chất lượng (4) Văn hóa

4. Hệ thống các giá trị cơ bản cần xây dựng:

(1) Nhân ái (2) Hợp tác (3) Tự lập (4) Sáng tạo

III. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

1. Mục tiêu chung:

Xây dựng Trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2013; Trường trở thành một tổ chức xã hội có văn hóa, môi trường học tập thân thiện – tích cực – hiện đại, tạo cơ hội cho mọi học sinh được rèn luyện các kỹ năng sống, có khả năng tự học và tự hướng nghiệp.

2. Chỉ tiêu cụ thể:

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên:

– Năng lực chuyên môn của CBQL, GV, NV được đánh giá khá, giỏi trên 70%.

– Có trên 15% cán bộ quản lí và giáo viên có trình độ Thạc sĩ.

– Hằng năm 100% CBCC hoàn thành nhiệm vụ (70% hoàn thành tốt trở lên)

2.2. Học sinh:

– Quy mô: Lớp học: khoảng 28 lớp. Học sinh: khoảng 1200 HS.

– Chất lượng học tập:

+ Trên 45% học lực khá, giỏi (ít nhất 05% học lực giỏi)

+ Tỉ lệ học sinh có học lực yếu, kém dưới 5%.

+ HS tốt nghiệp THPT được vào học tại các trường chuyên nghiệp trên 90% (vào các trường Đại học, Cao đẳng khoảng 70%).

+ HS giỏi cấp Tỉnh 15 HS/năm; HS giỏi Quốc gia: 02-05 HS/5 năm học

– Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống:

+ Chất lượng đạo đức: 95% hạnh kiểm khá, tốt; hạnh kiểm yếu dưới 2%.

+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản.

2.3. Cơ sở vật chất:

Phòng học, phòng làm việc, phòng phục vụ học tập được trang bị đạt chuẩn và hiện đại hóa.

3. Phương châm hành động:

“XÂY DỰNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG LÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG”

IV. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh:

Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh phù hợp với đối tượng học sinh của trường.

Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lí thuyết với thực tiễn, giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng phụ trách hai khối KHTN và KHXH, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn.

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học và tiếng Anh căn bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, hợp tác, gắn bó với nhà trường, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Người phụ trách: Ban giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục:

Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá và hiện đại. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

Người phụ trách: Phó hiệu trưởng phụ trách; kế toán, nhân viên thiết bị.

4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin:

Triển khai rộng rãi việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy; xây dựng và phát triển Website của trường hiện đại, tiện ích, được nhiều người truy cập.

Người phụ trách: Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn; tổ Tin học – CNTT.

5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục:

– Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

– Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường.

+ Nguồn lực tài chính:

Ngân sách Nhà nước; ngoài ngân sách (xã hội hóa GD, các doanh nghiệp)

+ Nguồn lực vật chất:

– Khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ đạt chuẩn.

– Trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy và học đầy đủ và hiện đại.

– Khu liên hoàn TDTT (bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ, bóng bàn, …)

Người phụ trách: Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban đại diện CMHS.

V. TỔ CHỨC THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược:

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể CB, GV, NV nhà trường, cha mẹ HS, HS và các tổ chức – cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2. Tổ chức:

Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

– Giai đoạn 1: Từ năm 2010 – 2012

– Giai đoạn 2: Từ năm 2013 – 2015

4. Đối với Hiệu trưởng:

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng CB, GV, NV nhà trường. Thành lập Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện và kiểm tra đánh giá thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường trong từng năm học.

5. Đối với các Phó Hiệu trưởng:

Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

6. Đối với các tổ trưởng chuyên môn:

Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Phan Đức