Dạy môn Lịch sử trong bậc học phổ thông là để nâng cao nhân cách, lòng yêu nước

Dạy môn Lịch sử trong bậc học phổ thông là để nâng cao nhân cách, lòng yêu nước

Trong lịch sử đất nước, khi dạy người, ông cha ta đã rất coi trọng giáo dục môn Lịch sử. Từ thời phong kiến, các nho sinh từ sáu tuổi trở lên đã phải ngày đêm đèn sách, gắng sức học cho thông kinh sử, bởi không thông sử thì khó đỗ đạt làm quan để phụng sự dân tộc, quản lý đất nước. Sinh thời Cụ ...
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội