ưới đây là nội dung chi tiết chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học được ban hành theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018