Trường : THPT TRẦN QUỐC TUẤN
Học kỳ 1, năm học 2011-2012
TKB có tác dụng từ:

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 11C1 11C2 11C3 11C4 11C5 11C6 11C7 11C8 11C9 12B1 12B2 12B3 12B4 12B5 12B6 12B7 12B8 12B9
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO   CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO   CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO    
2 VĂN
ThủyV
HÓA
GDCD
Ngân
TOÁN
TrangT
TCTOÁN
Điệp
TOÁN
Giang
ĐỊA
DũngĐ
HÓA
Châu
TIN
Nga.Ti
  AVĂN
TrangAv
VĂN
HiềnV
SỬ
Hưng
HÓA
Nam
ĐỊA
Thủy.Đ
TIN
Thúy
SỬ
Hậu
TIN
HằngTi
CNGHỆ
Cường
SINH
Nguyệt
AVĂN
Tiến
AVĂN
ThủyAv
TOÁN
ViênT
TCTOÁN
Hùng
SỬ
LoanS
ĐỊA
HạnhĐ
TCĐỊA
PhúcĐ
AVĂN
Diên
3 HÓA
Châu
GDCD
Thương
VĂN
ThủyV
TOÁN
TrangT
TOÁN
Điệp
TOÁN
Giang
VĂN
Hái
SỬ
HiềnS
AVĂN
Thừa
  VĂN
Phụng
HÓA
HằngH
HÓA
LoanH
AVĂN
Sương
TOÁN
Quyên
VĂN
HiềnV
TOÁN
Bênh
GDCD
ThủyCD
TIN
HằngTi

Ý
TOÁN
Uyên
AVĂN
ThủyAv
ĐỊA
HạnhĐ
TOÁN
Hùng
HÓA
TIN
Thúy
ĐỊA
PhúcĐ
CNGHỆ
Cường
4 ĐỊA
DũngĐ
TIN
Nga.Ti
VĂN
ThủyV
ĐỊA
HạnhĐ
SỬ
HiềnS
VĂN
Hái
HÓA
GDCD
Ngân
TC AV
Thừa
  VĂN
Phụng
TIN
HằngTi
HÓA
LoanH
AVĂN
Sương
TOÁN
Quyên
VĂN
HiềnV
TOÁN
Bênh
TCTOÁN
Giang
GDCD
ThủyCD
TCLÝ
Ý
TOÁN
Uyên
ĐỊA
Thủy.Đ
SỬ
Hậu
CNGHỆ
Cường
SINH
TCTOÁN
ViênT
AVĂN
Tiến
SỬ
LoanS
5                                                        
T.3 1 SINH
Nguyệt
TOÁN
Quyên
HÓA
Nam
VĂN
ĐỊA
DũngĐ
CN SINH
Toàn
AVĂN
ThủyAv
AVĂN
TrangAv
AVĂN
Thừa
  TOÁN
Hiếu
SINH
TCHÓA
LoanH
ĐỊA
Thủy.Đ
HÓA
HằngH
AVĂN
Diên
AVĂN
ĐôngAv
TOÁN
Giang
VĂN
Phụng
CNGHỆ
Cường
TIN
HằngTi

Ánh
GDCD
ThủyCD
SỬ
Hậu
TC AV
Minh
TOÁN
ViênT
VĂN
Mẫn
GDCD
Ngân
2 ĐỊA
DũngĐ
TOÁN
Quyên
HÓA
Nam
VĂN
TOÁN
Điệp
TCHÓA
LoanH
TC AV
ThủyAv
AVĂN
TrangAv
AVĂN
Thừa
  HÓA
Doãn
HÓA
HằngH
AVĂN
ĐôngAv
AVĂN
Sương
TIN
Thúy
AVĂN
Diên
TCĐỊA
Thủy.Đ
TOÁN
Giang
VĂN
Phụng
TCSINH
Nguyệt
GDCD
ThủyCD
GDCD
Ngân
TIN
HằngTi
SINH
AVĂN
Minh
TOÁN
ViênT
CNGHỆ
Cường
VĂN
Thứ
3 AVĂN
Minh
SINH
Nguyệt
AVĂN
ThủyAv
TCTOÁN
TrangT
TOÁN
Điệp
HÓA
LoanH
SINH
Toàn
ĐỊA
DũngĐ
TOÁN
Quyên
  HÓA
Doãn
TCLÝ
Ánh
VĂN
Mẫn
TIN
Thúy
CNGHỆ
Cường
GDCD
ThủyCD
ĐỊA
Thủy.Đ
TC AV
Sương
HÓA
Nam
TOÁN
Đắc
SỬ
ThủyS
HÓA
Châu
TOÁN
ViênT
SINH
GDCD
Ngân
AVĂN
Diên
TOÁN
Thành.T
VĂN
Thứ
4 AVĂN
Minh
TC AV
TrangAv
AVĂN
ThủyAv

QuýL
HÓA
LoanH
TCLÝ
Hiền.Li
TCTOÁN
Điệp
VĂN
TOÁN
Quyên
  ĐỊA
Thủy.Đ
SỬ
ThủyS
VĂN
Mẫn
TCTOÁN
Hùng
AVĂN
ĐôngAv
TOÁN
TrangT
VĂN
Yến
VĂN
Phụng
AVĂN
Sương
TCTOÁN
Đắc
ĐỊA
HạnhĐ
HÓA
Châu
TCTOÁN
ViênT
GDCD
Ngân
CNGHỆ
Cường
AVĂN
Diên
TOÁN
Thành.T
TIN
Thúy
5 GDCD
Ngân
AVĂN
TrangAv
ĐỊA
DũngĐ

QuýL
HÓA
LoanH

Hiền.Li
TOÁN
Điệp
TCHÓA
Châu
TCHÓA
Nam
  CNGHỆ
Cường
TOÁN
ViênT
TIN
Thúy
TOÁN
Hùng
AVĂN
ĐôngAv
TOÁN
TrangT
VĂN
Yến
VĂN
Phụng
TC AV
Sương
AVĂN
Minh
SINH
VĂN
Mẫn
AVĂN
ThủyAv
ĐỊA
Thủy.Đ
ĐỊA
HạnhĐ
GDCD
ThủyCD
SỬ
ThủyS
TC AV
Diên
T.4 1 TCLÝ
Ý
VĂN
Hái

Dũng
CN SINH
Toàn
VĂN
HÓA
LoanH
AVĂN
ThủyAv
TOÁN
Đắc
HÓA
Nam
  SỬ
Hưng
TCHÓA
HằngH
GDCD
HiềnS
CNGHỆ
Cường
AVĂN
ĐôngAv
SINH
Nguyệt

ĐôngL
TOÁN
Giang
ĐỊA
Thủy.Đ
GDCD
Ngân
SINH
TIN
HằngTi
VĂN
ThủyV

SỬ
LoanS
TCĐỊA
HạnhĐ
TIN
Thúy
TOÁN
Hùng
2
Ý
TCHÓA
SỬ
HiềnS
VĂN
TCHÓA
LoanH
SINH
Toàn
AVĂN
ThủyAv
TOÁN
Đắc
HÓA
Nam
  SINH
AVĂN
Sương
AVĂN
ĐôngAv
SỬ
ThủyS
VĂN
HiềnV
ĐỊA
Thủy.Đ
SINH
Nguyệt
TOÁN
Giang
SỬ
Hưng
TIN
HằngTi
TCLÝ
TCSINH
Cảnh
SỬ
Hậu
TIN
Thúy
VĂN
ThủyV
CNGHỆ
Cường
SINH
HằngSi
TOÁN
Hùng
3 TCHÓA
Châu

ĐôngL
AVĂN
ThủyAv
HÓA
LoanH
TC AV
ĐôngAv
VĂN
Hái
SỬ
Thương
CN SINH
Toàn
VĂN
ThủyV
  TIN
HằngTi

Ánh
TOÁN
TrangT
TOÁN
Hùng
VĂN
HiềnV
CNGHỆ
Cường
VĂN
Yến
ĐỊA
Thủy.Đ
AVĂN
Sương
SỬ
Hưng

SINH
Cảnh
TCSINH
HằngSi
SỬ
Hậu
AVĂN
Minh
HÓA
HằngH
SỬ
ThủyS
HÓA
4 HÓA
Châu

ĐôngL
TC AV
ThủyAv
HÓA
LoanH
AVĂN
ĐôngAv
VĂN
Hái
GDCD
Thương
SINH
Toàn
VĂN
ThủyV
  GDCD
HiềnS

Ánh
TOÁN
TrangT
TOÁN
Hùng
SINH
HằngSi
VĂN
HiềnV
TIN
Thúy
AVĂN
Sương
HÓA
Nam
SỬ
Hưng
VĂN
Yến
SỬ
Hậu
TCLÝ
ViênL
TCSINH
AVĂN
Minh
HÓA
HằngH
TCSỬ
ThủyS
HÓA
5                                                        
T.5 1 CN SINH
Toàn
TCLÝ
ĐôngL
TCLÝ
Dũng
ĐỊA
HạnhĐ
GDCD
Ngân
SỬ
Thương
TOÁN
Điệp
AVĂN
TrangAv
SỬ
HiềnS
  TCHÓA
Doãn
GDCD
ThủyCD
SINH
HằngSi
VĂN
Hái

Thiện
TOÁN
TrangT
HÓA
Nam
TCVĂN
Phụng

ViênL
ĐỊA
Thủy.Đ
TCTOÁN
Uyên
AVĂN
ThủyAv
CNGHỆ
Cường
AVĂN
Tiến
TOÁN
Đắc

QuýL
TCVĂN
Mẫn
SINH
Nguyệt
2 SỬ
HiềnS
ĐỊA
HạnhĐ

Dũng
GDCD
Ngân
CN SINH
Toàn
GDCD
Thương
TOÁN
Điệp
TC AV
TrangAv
ĐỊA
DũngĐ
  TOÁN
Hiếu
VĂN
HiềnV

ĐôngL
VĂN
Hái
TCLÝ
Thiện
TOÁN
TrangT
HÓA
Nam
CNGHỆ
Cường

ViênL
SINH
Nguyệt
TOÁN
Uyên
SỬ
Hậu
SINH
HằngSi
AVĂN
Tiến
SINH

QuýL
VĂN
Mẫn
VĂN
Thứ
3 TOÁN
Bênh
SỬ
Thương
SINH
Nguyệt
TOÁN
TrangT

Hiền.Li
AVĂN
Tiến
CN SINH
Toàn
TOÁN
Đắc
ĐỊA
DũngĐ
  TOÁN
Hiếu
CNGHỆ
Cường
ĐỊA
Thủy.Đ
TCLÝ
ViênL
GDCD
HiềnS
VĂN
HiềnV
TCSỬ
Hậu
AVĂN
Sương
SINH
HằngSi
AVĂN
Minh
TCSINH
TOÁN
Uyên
AVĂN
ThủyAv
HÓA
Doãn

Ý
SỬ
ThủyS
TOÁN
Thành.T
TCVĂN
Thứ
4 TCTOÁN
Bênh
CN SINH
Toàn
ĐỊA
DũngĐ
SINH
Nguyệt

Hiền.Li
TC AV
Tiến

Thiện
TCTOÁN
Đắc
GDCD
Thương
  TCLÝ
QuýL
ĐỊA
Thủy.Đ
TCTOÁN
TrangT
SINH
HằngSi
SỬ
Hậu
TCVĂN
HiềnV

ĐôngL
AVĂN
Sương
TCTOÁN
Hiếu
AVĂN
Minh
CNGHỆ
Cường
TOÁN
Uyên
AVĂN
ThủyAv
HÓA
Doãn

Ý
SỬ
ThủyS
TOÁN
Thành.T
ĐỊA
HạnhĐ
5                                                        
T.6 1 TC AV
Minh
VĂN
Hái
TOÁN
Bênh
TC AV
Thừa
VĂN
TCTOÁN
Giang
ĐỊA
DũngĐ
TIN
Nga.Ti

ĐôngL
 
QuýL
TOÁN
ViênT
AVĂN
ĐôngAv
TOÁN
Hùng
TOÁN
Quyên

Hiền.Li
CNGHỆ
Cường
HÓA
LoanH
TCVĂN
Phụng
TOÁN
Đắc
VĂN
Yến
TOÁN
Uyên
HÓA
HằngH
VĂN
Mẫn
VĂN
ThủyV
SINH
HằngSi
GDCD
ThủyCD
AVĂN
Diên
2 AVĂN
Minh
VĂN
Hái
TOÁN
Bênh
AVĂN
Thừa
VĂN
TOÁN
Giang
TIN
Nga.Ti
HÓA
Châu

ĐôngL
 
QuýL
TCTOÁN
ViênT
CNGHỆ
Cường
HÓA
Nam
TOÁN
Quyên

Hiền.Li
GDCD
ThủyCD
HÓA
LoanH
AVĂN
Sương
TOÁN
Đắc
VĂN
Yến
TOÁN
Uyên
HÓA
HằngH
TOÁN
Hùng
VĂN
ThủyV
SINH
HằngSi
VĂN
Mẫn
AVĂN
Diên
3 TOÁN
Bênh
AVĂN
TrangAv
VĂN
ThủyV
TCVĂN
ĐỊA
DũngĐ

Hiền.Li
TCHÓA
TCLÝ
Dũng
TOÁN
Quyên
  VĂN
Phụng
AVĂN
Sương

ĐôngL
TCHÓA
Nam
TCHÓA
HằngH
AVĂN
Diên
AVĂN
ĐôngAv

TOÁN
Hiếu
HÓA
Doãn
SỬ
ThủyS
CNGHỆ
Cường
SINH
HằngSi
AVĂN
Tiến
TIN
Thúy
VĂN
Yến
HÓA
Châu
TCTOÁN
Hùng
4 TOÁN
Bênh
AVĂN
TrangAv
TCHÓA
Nam
TCLÝ
QuýL
TCLÝ
Hiền.Li
TIN
Nga.Ti
HÓA
ĐỊA
DũngĐ
TCTOÁN
Quyên
  VĂN
Phụng
AVĂN
Sương
TCLÝ
ĐôngL
GDCD
ThủyCD
HÓA
HằngH
TC AV
Diên
AVĂN
ĐôngAv
SỬ
ThủyS
TOÁN
Hiếu
HÓA
Doãn
AVĂN
Tiến
VĂN
Mẫn
VĂN
ThủyV

TOÁN
Đắc
TOÁN
ViênT
HÓA
Châu

Dũng
5                                       VĂN
AVĂN
Tiến
VĂN
Mẫn
VĂN
ThủyV
TCLÝ
TCTOÁN
Đắc
TOÁN
ViênT
SINH
HằngSi

Dũng
T.7 1 VĂN
ThủyV
TCTOÁN
Quyên
CN SINH
Toàn
TIN
Nga.Ti
AVĂN
ĐôngAv
ĐỊA
DũngĐ

Thiện

Dũng
TCLÝ
ĐôngL
  AVĂN
TrangAv
TOÁN
ViênT
TOÁN
TrangT
VĂN
Hái
VĂN
HiềnV
HÓA
Doãn
TOÁN
Bênh
VĂN
Phụng
TOÁN
Hiếu
VĂN
HÓA

Ánh

ViênL
VĂN
Mẫn
TOÁN
Đắc
VĂN
Yến
AVĂN
Tiến
TOÁN
Hùng
2 VĂN
ThủyV
TOÁN
Quyên
TIN
Nga.Ti
SỬ
LoanS
AVĂN
ĐôngAv
ĐỊA
DũngĐ
TCLÝ
Thiện

Dũng
SINH
Toàn
  AVĂN
TrangAv
TOÁN
ViênT
TOÁN
TrangT
VĂN
Hái
VĂN
HiềnV
HÓA
Doãn
TOÁN
Bênh
VĂN
Phụng
TOÁN
Hiếu
VĂN
HÓA
TCLÝ
Ánh

ViênL
VĂN
Mẫn
TOÁN
Đắc
VĂN
Yến
AVĂN
Tiến
TOÁN
Hùng
3
Ý
HÓA
TOÁN
Bênh
AVĂN
Thừa
TIN
Nga.Ti
AVĂN
Tiến
VĂN
Hái
VĂN
CN SINH
Toàn
  TOÁN
Hiếu
VĂN
HiềnV
VĂN
Mẫn

ViênL
TCTOÁN
Quyên
SỬ
Hưng
VĂN
Yến

VĂN
Phụng
TOÁN
Đắc
TOÁN
Uyên
SINH
Cảnh
TOÁN
ViênT
TOÁN
Hùng
TCĐỊA
HạnhĐ
TC AV
Diên

Ánh
SINH
Nguyệt
4 TIN
Nga.Ti
ĐỊA
HạnhĐ
TCTOÁN
Bênh
AVĂN
Thừa
SINH
Toàn
AVĂN
Tiến
VĂN
Hái
VĂN
VĂN
ThủyV
  TCTOÁN
Hiếu
VĂN
HiềnV
VĂN
Mẫn

ViênL

Thiện
TCTOÁN
TrangT
TCVĂN
Yến
SINH
Nguyệt
VĂN
Phụng

Ý

TCTOÁN
Uyên
TOÁN
ViênT
TOÁN
Hùng
HÓA
AVĂN
Diên

Ánh
SỬ
LoanS
5 SINH HOẠT
Ý
SINH HOẠT
SINH HOẠT
Bênh
SINH HOẠT
HạnhĐ
SINH HOẠT
SINH HOẠT
Tiến
SINH HOẠT
ThủyAv
SINH HOẠT
TrangAv
SINH HOẠT
Thừa
  SINH HOẠT
Hiếu
SINH HOẠT
Ánh
SINH HOẠT
TrangT
SINH HOẠT
ViênL
SINH HOẠT
Quyên
SINH HOẠT
HiềnV
SINH HOẠT
Yến
SINH HOẠT
Nguyệt
SINH HOẠT
Phụng
SINH HOẠT
Doãn
SINH HOẠT
SINH HOẠT
Uyên
SINH HOẠT
HằngH
SINH HOẠT
Hùng
SINH HOẠT
Minh
SINH HOẠT
Diên
SINH HOẠT
Mẫn
SINH HOẠT
LoanS

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 23-09-2017

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net