Trường : THPT TRẦN QUỐC TUẤN
Học kỳ 1, năm học 2011-2012
TKB có tác dụng từ:

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10B1 10B2 10B3 10B4 10B5 10B6 10B7 10B8 10B9 10B10 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11C9 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9
T.2 1 Toán
Uyên
Vật lý
ViênL
Hóa học
Nam
Văn học
ThủyV
Toán
Giang
Toán
TrangT
Toán
Điệp
Văn học
Phụng
Anh văn
Sương
Hóa học
LoanH
Hóa học
Châu
Hóa học
Toán
Bênh
Toán
Hùng
Toán
Quyên
Anh văn
ĐôngAv
Văn học
Lịch sử
ThủyS
  Vật lý
Ý
Vật lý
Hóa học
HằngH
Toán
ViênT
Toán
Thành.T
Toán
Hiếu
Văn học
Yến
Anh văn
Diên
Toán
Đắc
2 Toán
Uyên
Vật lý
ViênL
Hóa học
Nam
Văn học
ThủyV
Toán
Giang
Toán
TrangT
Toán
Điệp
Văn học
Phụng
Anh văn
Sương
Hóa học
LoanH
Hóa học
Châu
Hóa học
Toán
Bênh
Toán
Hùng
Toán
Quyên
Anh văn
ĐôngAv
Văn học
Lịch sử
ThủyS
  Vật lý
Ý
Vật lý
Hóa học
HằngH
Toán
ViênT
Toán
Thành.T
Toán
Hiếu
Văn học
Yến
Anh văn
Diên
Toán
Đắc
3 Hóa học
Doãn
Hóa học
HằngH
Toán
ViênT
Hóa học
Châu
Văn học
Hái
Hóa học
Nam
Anh văn
Tiến
Toán
Giang
Toán
Điệp
Toán
Bênh
Toán
Hiếu
Anh văn
ThủyAv
Hóa học
LoanH
Vật lý
Dũng
Anh văn
TrangAv
Văn học
Toán
Hùng
Văn học
Phụng
  Toán
Uyên
Hóa học
Toán
Đắc
Anh văn
Minh
Vật lý
Ý
Anh văn
Diên
Toán
TrangT
Văn học
Mẫn
Lịch sử
LoanS
4 Vật lý
Hóa học
HằngH
Toán
ViênT
Toán
Quyên
Văn học
Hái
Hóa học
Nam
Anh văn
Tiến
Toán
Giang
Toán
Điệp
Toán
Bênh
Toán
Hiếu
Anh văn
ThủyAv
Hóa học
LoanH
Vật lý
Dũng
Anh văn
TrangAv
Văn học
Toán
Hùng
Văn học
Phụng
  Toán
Uyên
Hóa học
Toán
Đắc
Anh văn
Minh
Vật lý
Ý
Anh văn
Diên
Toán
TrangT
Văn học
Mẫn
Lịch sử
LoanS
5                                                        
T.3 1 Anh văn
Diên
Toán
TrangT
Vật lý
QuýL
Anh văn
Sương
Hóa học
LoanH
Vật lý
ĐôngL
Văn học
Hái
Hóa học
Nam
Toán
Điệp
Vật lý
Vật lý
Ý
Toán
Đắc
Vật lý
Thiện
Vật lý
Dũng
Văn học
Mẫn
Toán
Quyên
Lịch sử
Hậu
Toán
Hiếu
  Hóa học
Doãn
Toán
Uyên
Vật lý
Ánh
Vật lý
ViênL
Hóa học
HằngH
Văn học
ThủyV
Anh văn
TrangAv
Địa lý
PhúcĐ
Anh văn
Minh
2 Anh văn
Diên
Toán
TrangT
Vật lý
QuýL
Anh văn
Sương
Hóa học
LoanH
Vật lý
ĐôngL
Toán
Điệp
Hóa học
Nam
Văn học
Yến
Vật lý
Vật lý
Ý
Toán
Đắc
Toán
Bênh
Hóa học
Châu
Văn học
Mẫn
Toán
Quyên
Lịch sử
Hậu
Toán
Hiếu
  Hóa học
Doãn
Toán
Uyên
Vật lý
Ánh
Vật lý
ViênL
Hóa học
HằngH
Văn học
ThủyV
Anh văn
TrangAv
Địa lý
PhúcĐ
Anh văn
Minh
3 Vật lý
Hóa học
HằngH
Toán
ViênT
Hóa học
Châu
Văn học
Hái
Toán
TrangT
Vật lý
Dũng
Vật lý
Thiện
Hóa học
Nam
Văn học
ThủyV
Toán
Hiếu
Vật lý
ĐôngL
Toán
Bênh
Anh văn
ĐôngAv
Toán
Quyên
Địa lý
PhúcĐ
Văn học
Anh văn
Sương
  Toán
Uyên
Anh văn
Minh
Toán
Đắc
Hóa học
Doãn
Anh văn
Tiến
Anh văn
Diên
Lịch sử
ThủyS
Văn học
Mẫn
Địa lý
HạnhĐ
4 Vật lý
Vật lý
ViênL
Toán
ViênT
Văn học
ThủyV
Vật lý
Ánh
Văn học
Hái
Vật lý
Dũng
Vật lý
Thiện
Hóa học
Nam
Toán
Bênh
Toán
Hiếu
Vật lý
ĐôngL
Hóa học
LoanH
Anh văn
ĐôngAv
Toán
Quyên
Địa lý
PhúcĐ
Toán
Hùng
Anh văn
Sương
  Toán
Uyên
Anh văn
Minh
Toán
Đắc
Hóa học
Doãn
Anh văn
Tiến
Anh văn
Diên
Văn học
Yến
Văn học
Mẫn
Địa lý
HạnhĐ
5                                                        
T.4 1 Toán
Uyên
Toán
TrangT
Anh văn
Tiến
Toán
Quyên
Anh văn
ĐôngAv
Văn học
Hái
Hóa học
Nam
Anh văn
Thừa
Vật lý
QuýL
Văn học
ThủyV
Anh văn
Minh
Hóa học
Vật lý
Thiện
Hóa học
Châu
Anh văn
TrangAv
Lịch sử
LoanS
Anh văn
ThủyAv
Địa lý
Thủy.Đ
  Vật lý
Ý
Vật lý
Vật lý
Ánh
Hóa học
Doãn
Hóa học
HằngH
Toán
Hiếu
Văn học
Yến
Toán
ViênT
Văn học
Mẫn
2 Toán
Uyên
Toán
TrangT
Anh văn
Tiến
Toán
Quyên
Anh văn
ĐôngAv
Văn học
Hái
Hóa học
Nam
Anh văn
Thừa
Vật lý
QuýL
Văn học
ThủyV
Anh văn
Minh
Vật lý
ĐôngL
Vật lý
Thiện
Hóa học
Châu
Anh văn
TrangAv
Lịch sử
LoanS
Anh văn
ThủyAv
Địa lý
Thủy.Đ
  Vật lý
Ý
Vật lý
Vật lý
Ánh
Hóa học
Doãn
Hóa học
HằngH
Toán
Hiếu
Văn học
Yến
Toán
ViênT
Văn học
Mẫn
3 Hóa học
Doãn
Anh văn
ThủyAv
Vật lý
QuýL
Vật lý
ViênL
Toán
Giang
Anh văn
Thừa
Văn học
Hái
Văn học
Phụng
Văn học
Yến
Anh văn
ĐôngAv
Hóa học
Châu
Toán
Đắc
Anh văn
Sương
Toán
Hùng
Văn học
Mẫn
Văn học
Địa lý
DũngĐ
Toán
Hiếu
  Anh văn
TrangAv
Toán
Uyên
Hóa học
HằngH
Toán
ViênT
Vật lý
Ý
Văn học
ThủyV
Địa lý
HạnhĐ
Địa lý
PhúcĐ
Lịch sử
LoanS
4 Hóa học
Doãn
Anh văn
ThủyAv
Hóa học
Nam
Vật lý
ViênL
Vật lý
Ánh
Anh văn
Thừa
Văn học
Hái
Toán
Giang
Văn học
Yến
Anh văn
ĐôngAv
Vật lý
Ý
Toán
Đắc
Anh văn
Sương
Toán
Hùng
Văn học
Mẫn
Văn học
Địa lý
DũngĐ
Văn học
Phụng
  Anh văn
TrangAv
Toán
Uyên
Hóa học
HằngH
Toán
ViênT
Toán
Thành.T
Văn học
ThủyV
Toán
TrangT
Lịch sử
LoanS
Địa lý
HạnhĐ
5                                                        
T.5 1                                       Hóa học
Doãn
Toán
Uyên
Anh văn
Tiến
Toán
ViênT
Văn học
ThủyV
Anh văn
Diên
Lịch sử
ThủyS
Lịch sử
LoanS
Toán
Đắc
2                                       Hóa học
Doãn
Toán
Uyên
Anh văn
Tiến
Toán
ViênT
Văn học
ThủyV
Toán
Hiếu
Lịch sử
ThủyS
Lịch sử
LoanS
Toán
Đắc
3                                       Toán
Uyên
Hóa học
Toán
Đắc
Vật lý
ViênL
Toán
Thành.T
Toán
Hiếu
Địa lý
HạnhĐ
Toán
ViênT
Văn học
Mẫn
4                                       Toán
Uyên
Hóa học
Toán
Đắc
Vật lý
ViênL
Toán
Thành.T
Văn học
ThủyV
Địa lý
HạnhĐ
Toán
ViênT
Văn học
Mẫn
5                                                        
T.6 1                                                        
2                                                        
3                                                        
4                                                        
5                                                        
T.7 1                                                        
2                                                        
3                                                        
4                                                        
5                                                        

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 07-09-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net