Trường : THPT TRẦN QUỐC TUẤN
Học kỳ 1, năm học 2011-2012
TKB có tác dụng từ:

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Lê Thị Thứ                                                            
Võ Thành Đắc   11A2   12C3 12C3 12C3   12C9 12C9   12C9 12C9 11A2 11A2       12C3     12C9 11A2 11A2   12C3          
Nguyễn Đinh Viên   12C4 10B3 10B3 12C8 12C8 12C8 12C4 12C4                 12C8         10B3 10B3   12C8   12C4 12C4  
Phạm Đoàn Lệ Uyên     12C1 12C2 12C2 10B1 10B1 12C1 12C1             12C2 12C2 12C1               12C1 12C2 10B1 10B1 12C2
Nguyễn Văn Bênh               10B10 11A3             10B10 11A3 11A3     10B10 10B10 11A3 11A3           11A3
Hồ Thị Ngọc Trang     12C7 12C7 10B2 12C7 12C7       10B2 12C7   10B6   10B6                   10B2 10B2 10B6 10B6 10B2
Phạm Lệ Quyên   11A6 11A6         11A5 10B4   11A6 11A6 11A5 10B4       11A5               10B4 10B4 11A5 11A5 10B4
Nguyễn Bá Hiếu       12C6 12C6           11A8 11A8 11A1 11A1       12C6     11A1 11A1 12C6   11A8 12C6 11A8 11A8 11A1 11A1
Nguyễn Thị Giang                     10B5         10B8 10B8 10B5               10B8 10B8 10B5 10B5 10B8
Trần Văn Điệp   10B7 10B7 10B9   10B7 10B7   10B9       10B9 10B9                                
Nguyễn Thị Lệ Hằng           12C1 11A3   12C2   12C4 10B1       12C3   10B2                        
Phạm Thị Thúy     12C6 11A8 11A5                                   12C5 12C9 11A7 12C7 11A2 12C8 11A6  
Bùi Cừ Thiện     10B8                         11A5   10B8     11A3 11A5   10B8   11A3 11A3      
Hồ Thị Như Ý                     11A1             12C5       11A8 11A1 12C5 12C1   12C1 11A1 11A8 12C1
Phan Nguyên Vũ   10B1       12C2 10B10 10B1     12C2 10B10 12C6 10B1   12C6 10B10                         10B1
Lê Thị Minh Ánh   12C8 10B5           10B5   12C3                             10B5 12C8   12C3 10B5
Nguyễn Tiến Dũng             11A6 11A4       11A4         11A4 10B7               11A6 10B7 10B7   10B7
Trần Hữu Thị Quý   10B3   12C9 10B9   12C9                 10B9 10B3                 10B3 10B9      
Huỳnh Thị Kim Đông       10B6 11A7           11A2   10B6 11A7     10B6                     11A2 11A2 10B6
Phạm Xuân Hương Viên       10B2             10B4 10B2                   10B4 10B4 12C7 12C7 12C4 12C4   10B2 12C4
Nguyễn Phương Cường   11A7 12C2 12C5 12C1 12C6   12C3 11A8   11A3 12C4   12C7   11A1 11A2 11A4     11A5 12C9 12C8   11A6          
Lê Thanh Doãn   12C1 10B1                         10B1 12C1       12C4 12C4       10B1   12C6 12C6  
Phan Thị Thiên Hằng   10B2       12C5   12C8 10B2             12C5 12C3       10B2 12C3   12C8           12C3
Võ Phạm Nhật Tú                     12C7         11A2 12C9       11A2   12C9     11A2 12C7 12C2 12C2 11A2
Phạm Thị Hồng Loan       11A6 10B10 11A3 11A7 10B5 11A6   10B10 11A3 10B5               10B5 11A7 10B10   11A3          
Trần Ngọc Giang Châu   11A1 10B4 11A5 11A4   10B4 10B4 11A4     11A1 11A8 11A5   11A4 11A1 11A8                        
Đỗ Thị Bé   12C2 12C8 12C1 11A2 11A1 12C2 12C2     12C1 12C1 12C8                                  
Nguyễn Bảo Toàn   10B6 10B2 10B10 10B1 10B10 10B8 10B6     10B8   10B4     10B7         10B7 10B5 10B9 10B9 10B3          
Nguyễn T. Minh Nguyệt   12C5 12C3   12C9 10B5 10B3 12C5 10B1   12C5   12C3 12C3                         12C9 10B2 10B4 10B3
Quách Thị Thu Hằng   11A4 12C4 11A3 11A8 11A7   12C7 12C6             11A6 12C4       12C7   11A5 12C4 12C6          
Võ Duy Hưng                       12C3 12C1 12C2   12C4   12C2     12C3   12C4 12C1            
Đặng Thị Thu Thủy   12C6                   12C5 12C7       12C6 12C7       11A4   11A8 12C5          
Lê Thị Kim Loan     12C9               12C8   11A6                     11A6 12C9       12C8  
Hoàng Thị Hậu     11A5 10B1               10B9   10B7   10B3   11A7     10B4   10B6              
Nguyễn Thị Thu Hiền   11A3   11A4 11A3             11A2 11A7 11A6   11A8 11A5 11A1           11A2 11A1          
Trần Thị Thanh Thủy                                                            
Hoàng Thị Kim Ngân   12C9 10B9   12C7   12C5         12C2 12C4 12C8     10B7 10B3       12C6 12C1 12C3 10B1          
Ka Pa Thương   10B4       10B2 10B5 10B2 10B10                       10B6 10B8 10B5 10B10 10B8          
Bùi Thị Hạnh                       12C6       10B4   10B1       12C7 12C2   10B9 12C9 10B1 10B4 10B9 12C9
Biện Thị Hồng Phúc       12C8 11A6 11A6                                                
Võ Quân Dũng   10B8   10B5 10B7 10B3 10B2 11A7 10B6               10B2 10B10       10B7 10B8   10B10 10B6 10B5 10B3    
Lê Thị Phi Yến   12C7           10B9 12C3             10B2 10B9 10B9         12C7 10B2 10B2 12C3 12C3 12C7 12C7 12C7
Trần Thị Thủy   10B10 10B10   12C5           12C6 10B4 10B1       10B4 10B4     12C6   10B1 10B1   10B10 12C6 12C5 12C5  
Lê Thị Kim Phụng     11A2 11A2 10B8 11A8 11A8 11A2 11A2   10B3 10B3   11A8             11A8         11A8 10B3 10B8 10B8 11A8
Đặng Thị Mẫn   11A5   11A1 11A1 12C9 12C1 11A1 11A1       12C9 12C9   12C8 12C8 12C9     12C8 12C8   11A5 11A5 11A5 11A5 12C1 12C1 12C8
Phạm Thị Minh Hà     11A7 11A7   12C4 12C4 11A6 11A7               11A7 11A6     12C2 12C2 11A6 11A7 12C4 12C2 11A6 11A6   11A6
Y Hái     11A3   10B5 11A4 11A4 10B7 10B7   10B6 10B6 10B7 10B5   11A3 10B5 10B6               11A4 11A4 11A3 11A3  
Phạm Thị Thu Hiền                                                            
Phạm Thị Nhị Diên             12C6 12C6 12C8   10B1 12C8   12C6     10B1       10B1 10B1   12C6 12C8         12C6
Nguyễn Văn Minh     11A1 12C4 12C4               12C2 12C4   12C9               12C2 12C2 11A1 11A1 12C9 12C9  
Lưu Minh Tiến             12C3 10B3 12C5   10B7 10B7   10B3             10B3 10B3 12C3 10B7 10B7 12C5 12C5 12C3   12C5
Bùi Văn Thừa           10B6 10B6 10B8 10B8       10B8 10B8                   10B6 10B6          
Trịnh Lương Thu                                                            
Đặng Thị Cẩm Trang           11A5 11A5   12C7   11A5 11A5   12C1   12C7 12C7       12C1 12C1               11A5
Phí Thị Thu Đông     11A4               11A4 10B5 10B10 10B10   10B5 11A6       11A6 11A6 11A4 10B5 10B5     10B10 10B10 10B10
Hồ Thị Thu Sương   11A8 11A8 10B4 10B4 10B9 10B9 11A3         11A3 11A3     11A8       10B9 10B9 11A8 10B4 10B4          
Nguyễn Thị Thanh Thủy           11A2 11A2           10B2 10B2   11A7   11A2     11A7 10B2 10B2         11A7 11A7 11A7
Thái Văn Nguyên                                                            
Vi Văn Tiếp                                                            
Lê Hồng Quân                                                            
Nguyễn Ngọc Huệ                                                            
Ngô Bảo Thanh                                                            
Nguyễn ĐÌnh Hùng                     11A7 11A7   11A4                 11A7 11A4 11A4 11A7 11A7 11A4 11A4 11A4
Nguyễn THị Mai                                                            
Vũ Ngọc Đức                                                            
Nguyễn Văn Nam   10B9 10B6 10B7 10B3 10B8         10B9 10B8 10B3               10B8 10B6 10B7     10B7 10B6 10B9 10B3 10B9
Ngô Văn Vang                                                            
Thái Công Cảnh                                                            
Lê Thị Thu Hiền                                                            
Bùi Thị Nga   10B5   10B8 10B6 10B4 11A1   10B3       11A4                         10B9 10B10   10B7  
Trần Thị Thủy   12C3           11A8 11A5             12C1 12C5 12C4     11A4 11A3   11A1 11A2          
Phạm Xuân Thành     12C5                   12C5 12C5             12C5 12C5                

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 07-09-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net