Trường : THPT TRẦN QUỐC TUẤN
Học kỳ 1, năm học 2011-2012
TKB có tác dụng từ:

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Lê Thị Thứ                     12A6 12A6           12A6 12A6                      
Võ Thành Đắc               12A2 12A2                   10C1 10C1   12A2 12A2 10C1       12A2 10C1  
Nguyễn Đinh Viên     12A3 12A3                 11B5 11B5     11B3 11B5 12A3 12A3 12A3 11B3 11B3     11B5 11B5 11B3 11B3  
Phạm Đoàn Lệ Uyên     11B6 11B6               12A5 11B6 11B6   12A5 12A5   11B1 11B1 11B1 11B1   12A5 12A5     11B6 11B1  
Nguyễn Văn Bênh           10C4 10C4 10C3 10C3   10C4   11B9 10C3     11B9 11B9 10C3 10C4           11B9 11B9     10C4
Hồ Thị Ngọc Trang           11B2 12A7       12A7 12A7 11B2 11B2               12A7 12A7 11B2 11B2         11B2
Phạm Lệ Quyên               10C2 10C2   11B7 11B7 10C6 10C6     11B7 10C2 10C2     10C6 10C6 11B7 11B7         10C2
Nguyễn Bá Hiếu     12A8 12A8   12A1 12A1                     12A1   12A8 12A8 12A8   12A1 12A1         12A1
Nguyễn Thị Giang   11B4 11B4     11B4   11B8 11B8               11B8 11B8   11B4             11B4 11B8   11B8
Trần Văn Điệp   10C7 10C7         10C8 10C8                                 10C8 10C8 10C7 10C7  
Nguyễn Thị Lệ Hằng                                                            
Phạm Thị Thúy   11B3   11B8   12A8   11B5 12A6             12A4   11B1     12A7   11B4 11B6 11B9 11B2 11B7   12A5  
Bùi Cừ Thiện                     10C9 10C4           10C4   11B7 11B7   10C4 10C9         10C9  
Hồ Thị Như Ý           10C1 12A8 12A3 12A3             12A1         12A1 12A3 10C1 12A8   12A1 10C1     12A3
Phan Nguyên Vũ     12A4 12A4   12A2 12A2 12A6 11B1   11B1 11B1 12A6       12A2   12A5   12A5 12A4               11B1
Lê Thị Minh Ánh   10C2   11B3                 10C2 11B3   10C2   11B3                       11B3
Nguyễn Tiến Dũng                     11B5   10C8 11B9   11B9 11B5 10C8     10C8 11B5               11B5
Trần Hữu Thị Quý       10C6             10C6 10C6                                    
Huỳnh Thị Kim Đông   11B6 10C10 10C3             10C3 11B6 10C10                         10C3 10C10     10C3
Phạm Xuân Hương Viên       11B4                       11B2   12A7 11B4   11B2 11B4       12A7 11B2     11B4
Nguyễn Phương Cường   11B5 12A7 11B7             12A3 11B9   12A1         11B8 12A6 11B3 12A5 12A8 11B1 12A4 11B4 12A2 11B2 11B6  
Lê Thanh Doãn           11B7 11B2   11B9   11B2 11B4       11B4 11B1       11B4 11B2 11B7 11B9 12A8 11B1 11B1   12A8  
Phan Thị Thiên Hằng     12A6     12A3 10C8   10C5             12A3 12A3 10C5 10C8   10C5 10C8 10C2 10C2       10C2 12A6  
Võ Phạm Nhật Tú   12A7 12A2 10C1     10C7   10C9     10C9 12A2 12A2   10C1 10C1 10C9   10C7           10C7 12A7     12A2
Trần Ngọc Giang Châu   10C3 12A1 10C10               12A1 12A1 12A4   10C3 10C10 12A5     10C10 10C3   12A4   12A4 12A5     10C10
Đỗ Thị Bé   11B2   12A7       11B3 12A1                         12A1   12A7 11B1          
Nguyễn Bảo Toàn     11B8     10C7 11B4   11B6             11B5   11B7 10C10 10C9               11B9 10C8  
Nguyễn T. Minh Nguyệt       10C2   10C3 10C5   10C4   12A8 10C5 10C1 10C1   12A8 10C3   10C4 12A2           10C2   10C6 12A2  
Quách Thị Thu Hằng   12A5                 12A5   12A4 12A6   10C10 10C8   10C7   12A6 10C9 12A4 10C6           10C9
Võ Duy Hưng   11B1 11B3               11B6   11B4 10C5   11B6 10C4   11B5 11B2                 10C3  
Đặng Thị Thu Thủy   12A3 11B9 12A6   12A6 12A3                           12A4   11B9       12A4 12A6   12A6
Lê Thị Kim Loan     12A5                         12A2         12A2 11B8 12A5   12A7 11B8   12A7    
Hoàng Thị Hậu   12A1 10C2                 12A8 11B7 10C10   10C6 12A1   11B7                 12A8 10C4  
Nguyễn Thị Thu Hiền     10C8 10C9             11B4 10C3 10C7                         10C1   10C5 11B2  
Trần Thị Thanh Thủy   12A4       11B9 12A5 11B6 11B3   12A1   12A3 11B7                   11B5 11B8 12A2   11B1 12A7  
Hoàng Thị Kim Ngân             10C2 10C6                   12A8   10C10 10C9 12A6 10C8 10C7       10C1   10C8
Ka Pa Thương                                                            
Bùi Thị Hạnh                                                            
Biện Thị Hồng Phúc   12A6       12A7 10C3 10C5 11B7             11B7 12A8 10C3         12A6 10C5           12A8
Võ Quân Dũng   10C8   10C7   10C8 10C10 10C4 10C6                       10C2 10C10 10C7   11B3 10C6 10C2 10C4 11B9  
Lê Thị Phi Yến   11B7 11B7     11B8 11B7 11B7     12A2   11B8 11B8   11B8   12A2 12A2             11B7 11B8     11B7
Trần Thị Thủy             11B6 12A8 12A8     12A3 12A8 12A8             11B6 11B6   12A3 12A3 11B6 11B6     11B6
Lê Thị Kim Phụng   11B9                           10C9 10C9   11B9 11B9 11B9 11B9 10C3 10C3   10C9 10C3     11B9
Đặng Thị Mẫn   10C1   12A5       12A7 12A7   10C1 10C1 12A5 12A5         12A7 12A7           12A5       12A7
Phạm Thị Minh Hà           11B3 11B3 11B1     10C10 10C10 11B1 11B1   10C7   10C10 11B3 11B3 10C7 10C7 11B1             10C7
Y Hái           10C6 10C6 11B4 11B4               10C6   10C5 10C5     10C5         11B4 11B4  
Phạm Thị Thu Hiền               11B2 11B2   10C8 10C8 10C4 10C2     11B2 11B2   10C2           10C4 10C4 10C8 10C2  
Phạm Thị Nhị Diên   12A8 11B1 11B1   11B1 11B1 12A5 12A5                   12A8 12A5           12A8 12A8 12A5   12A5
Nguyễn Văn Minh                                                            
Lưu Minh Tiến   10C4 10C4 11B9   11B6 11B9 11B9     11B9 12A2 12A7 12A7   12A7 12A7 12A4 11B6 11B6 10C4 10C4 11B6 12A2 12A2     12A4 12A4  
Bùi Văn Thừa   10C6 10C6 10C8             10C7 10C7 10C9 10C8   10C8 10C7 10C7 10C6 10C6     10C9 10C8     10C9 10C9   10C6
Đặng Thị Cẩm Trang     10C1 12A1   10C2 12A6 10C1 10C1   10C2 10C2   12A3       12A3 12A1 12A1 10C1 10C2 12A3 12A6 12A6         10C1
Phí Thị Thu Đông                                                            
Hồ Thị Thu Sương           11B5 11B5       11B8 11B5 11B3 11B4   11B3 11B4 11B4   11B8 11B5 11B7 11B8 11B8 11B4 11B3 11B3 11B7 11B7  
Nguyễn Thị Thanh Thủy   10C10 11B2 11B2             10C5 11B2 10C3     10C5 10C5   11B2 10C3 10C3   10C10 10C10   10C10 10C5 10C3   10C5
Thái Văn Nguyên                                                            
Vi Văn Tiếp                                                            
Lê Hồng Quân                                                            
Nguyễn Ngọc Huệ                                                            
Ngô Bảo Thanh                                                            
Nguyễn ĐÌnh Hùng   10C9       10C9 10C9 12A4     12A4 12A4   10C9   12A6 12A6   12A4 12A4           12A6 12A6     12A4
Nguyễn THị Mai     10C5 10C5   10C5   10C10 10C10                                 10C5   10C10 10C10  
Vũ Ngọc Đức     11B5 11B5   12A4 12A4 12A1 12A4                               11B5   12A1 12A1 11B5  
Nguyễn Văn Nam                                                            
Ngô Văn Vang                                                            
Thái Công Cảnh                                                       12A3 12A3  
Lê Thị Thu Hiền   10C5         11B8 10C7 10C7     11B8 10C5 10C7                             10C5  
Bùi Thị Nga   12A2 10C3     10C10                     10C2 10C1 10C9 10C8   10C5 12A1 10C4   12A3 10C7   10C6  
Trần Thị Thủy     10C9 12A2   12A5 10C1 10C9 11B5             11B1 12A4 11B6     11B8 10C1 11B2 11B4     12A3   12A1  
Phạm Xuân Thành                                                            
Phạm Thị Ngoài   11B8   10C4             11B3 11B3   10C4   10C4 11B6 10C6   11B5 10C6   11B5 11B3 11B6   10C6 11B5 11B8  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 27-10-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net